119997293625566

Általános Szerződési Feltételek

Megbízási szerződéshez

1. Fejezet: Fogalom-meghatározások

1.1. Megbízó: Olyan magánszemély vagy vállalkozás, amelynél szükségessé vált szakértői, személyes tanácsadói, mediátori tevékenység igénybevétele.

1.2. Megbízott: Kurtán Klára ev. Adószám: 677913314-1-42 Szem.sz: 2-640415-0449

1.3. Felek: Megbízott valamint Megbízó együttesen értendő.

1.5. Szerződés: a felek közötti kétoldalú megállapodás, amely a jogi tekintetben történt hatályba lépése után, annak minden későbbi közös megegyezés alapján megszületett módosításával, illetve mellékleteivel együtt érvényes.

1.6. Ajánlatkérés, megrendelés, feladat-meghatározás (a Megbízó utasítása): a Megbízó elvárásait tartalmazó, az Általános Szerződési Feltételekkel és az egyedi szerződéssel összhangban álló, általa írásban (e-mail, telefax, print) Megbízotthoz eljuttatott igénybejelentés.

1.7. Óra, nap, hónap, év, határidők: 24 órás naptári nap, hónap, év, kivéve, ha a szövegkörnyezet egyértelműen másra nem utal.

1.8. Írásbeliség: minden postai, vagy kézbesítés útján küldött, személyesen átadott levél, távirat, fax, e-mail írásbeli dokumentumnak számit. Minden egyéb (pl.: SMS, MMS, stb.) kommunikációs forma szóbeli, nem maradandó.

1.9. Teljesítés helye: A felek által előzetesen és közösen megállapított helyszín, ahol a szerződés teljesítése szempontjából jelentős eseménytörténik. Megállapodás hiányában a Megbízó székhelye.

2. Fejezet: A felek feladatai, jogaik és kötelezettségeik

2.1. A Megbízó szakmai múltjáról, képességeiről, erősségeiről, érdeklődéséről, személyes motivációiról, szakmai terveiről melyek a meg sikeres teljesítéséhez szükségesek, előzetesen, majd folyamatosan, megfelelő időben és terjedelemben, kimerítő, mindenre kiterjedő információkat ad, írásban vagy szóban a Megbízottnak.

2.2. A Megbízott feladatai, jogai, kötelezettségei, felelőssége:

2.2.1. Megbízott rendelkezik a Megbízó céljainak megvalósításához szükséges szakértelemmel, szakmai tapasztalattal és professzionális feltételrendszerrel.

2.2.2. Megbízóval előzetesen egyeztetett időpontokban rendelkezésre áll,

2.2.3. Megbízott tevékenysége során és azt követően csak a Megbízó előzetes engedélye alapján jogosult a Megbízó nevét használni, referenciának megadni.

2.3. Közös rendelkezések

2.3.1. A felek ennek az egyedi szerződésnek az írásba foglalásával és aláírásával megállapodnak abban, hogy a Ptk. megbízásra vonatkozó 6:272.§ – 6:280.§ szabályainak figyelembe vételével a Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint coaching szolgáltatást nyújt a Megbízó részére.

3. Fejezet: Együttműködés, kapcsolattartás

3.1. A szerződés teljesítése során a felek a szakmai körültekintés, jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni, figyelemmel kell lenniük egymás jogos érdekeire. Felek haladéktalanul kötelesek értesíteni egymást, minden olyan eseményről és körülményről, amely a szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítését megnehezítené, vagy veszélyeztetné.

3.2. Felek kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására hozzák azokat az értesüléseket, tényeket, körülményeket, amelyek a szerződésszerű teljesítést akadályozzák, vagy zavarják.

3.4. Felek vállalják, hogy a Szerződés teljesítésével kapcsolatos levelezést e-mailen bonyolítják.

4. Fejezet: A felek közötti elszámolás, díjak, fizetési feltételek

4.1. A Szerződés alapján végzett tevékenység ellenértékeként a Megbízó a Megbízott részére ateljesítést követően megbízási díjat fizet.

4.2. A Megbízott a megbízási díj számlájával egy időben külön tovább számlázhatja, azokat az elszámolási időszakban nála felmerült, a megbízási díjban nem elismert, végső soron a Megbízó által viselendő összegeket. A Megbízott kérheti az ilyen költségek előzetes engedélyezését és a költségfedezet előzetes biztosítását utólagos elszámolásra a Megbízótól.

4.3. A számlákat a Megbízónak a számlán szereplő telesítési dátumig kell kifizetnie. A fizetésnek készpénzzel, vagy bankszámlára utalással kell történnie.

A Megbízott bankszámlájának száma: HU74107013246158384151100005

4.3.1. Késedelmes fizetés esetén a Megbízottnak naponta, a Ptk. által meghatározott késedelmi kamat jár a fizetés napjáig.

4.4. A felek a jelen szerződés pénzügyi teljesítéséről, kiadásokról kimutatást vezethetnek.

4.11. A szerződő felek a feladat teljesítése érdekében folytatott saját tevékenységük során a költségeiket és kiadásaikat saját nevükben, illetve javukra/terhükre számolják el, közterheiket külön-külön saját maguk viselik.

5. Fejezet: Titoktartás, összeférhetetlenség

5.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés teljesítése során a Megbízó vagy a Megbízott tudomására jutott valamennyi információ és adat üzleti titoknak minősül.

5.2. Felek rögzítik, hogy egyikük sem jogosult a másik által rendelkezésére bocsátott anyagokat, adatokat, dokumentumokat és információkat a Szerződés keretén kívül felhasználni, azokat a másik fél érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon nem kezelni, harmadik fél számára, főleg a felek konkurenciái számára semmilyen formában kiszolgáltatni, kivéve, ha a másik fél feljogosítja.

5.3. A felek kölcsönösen szavatolnak azért, hogy rendelkeznek azokkal a feltételekkel, melyek alkalmasak arra, hogy tevékenységük és működésük során az esetlegesen átvett és a Szerződés teljesítése során tudomására jutott adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek betartásával kezelje. Vállalják továbbá, hogy a jelen szerződés és az egyedi megbízások teljesítése során tudomásukra jutó más harmadik személyekre vonatkozó üzleti tikot, személyes és más védett adatot határidő nélkül megőrzik. 5.4. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a másik félre vonatkozó minden információhoz, és adathoz, amelyhez a szerződés teljesítése során jutottak, kizárólag az férhet hozzá, aki a szerződés tárgyát képező feladat teljesítésével közvetlenül foglalkozik.

5.5. A szerződés teljesítése során bármelyik fél birtokába került dokumentációkat, információs anyagokat a Szerződés megszűnését követően kötelesek a felek haladéktalanul és maradéktalanul egymásnak visszaszolgáltatni, kivéve, ha erről a felek másképpen állapodnak meg.

5.6. A felek kölcsönösen – az egyedi szerződéssel kapcsolatos, illetve a szerződés érvényessége alatt – az egymásról tudomásukra jutott információkat harmadik személynek csak másik fél előzetes írásbeli engedélye alapján adhatják át, illetve hozhatják nyilvánosságra. Bármilyen más harmadik személy részére történő tudomásra hozatalt megelőzően a Felek kötelesek az ilyen nyilvánosságra hozatal tartalmára, természetére, módjára, idejére és egyéb körülményeire vonatkozóan megállapodni.

5.7. Szerződő felek kölcsönösen megegyeznek abban, hogy egymás nevét, logóját, a saját gazdasági tevékenységük népszerűsítésére, reklámozására felhasználhatják, ha ahhoz előzetesen a másik fél írásban hozzájárult.

5.8. A Megbízott köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítése során tudomására jutott üzleti titok vagy bármely más védett adat illetéktelen tárolása, felhasználása és továbbítása ne történhessen meg.

5.9. A felek kerülik, hogy az egyedi szerződést megelőzően, vagy teljesítése során összeférhetetlenség álljon fenn, vagy jöjjön létre. Ilyen összeférhetetlenség pl.: hozzátartozói viszony, alá-fölérendeltség, személyes és párhuzamos jogviszonyok, szerződések stb. Ilyen esetben a felek közösen szüntetik meg az összeférhetetlenséget.

6. Honlap használati feltételei

6.1. Jelen honlap használatával Ön elfogadja a jelen internetes oldal alábbiakban rögzített általános használati feltételeit és vállalja, hogy e Feltételeket betartja. Továbbá tudomásul veszi, hogy a honlapot saját és kizárólagos felelősségére használja. A jelen Általános Használati Feltételek minden olyan személyre -továbbiakban, mint Felhasználóra, vonatkoznak, aki hozzáfér a honlaphoz, használja azt.

6.2 A jelen honlap minden tartalmi eleme az Üzemeltető: Kurtán Klára e.v. személyi szám: 2-640415-0449, adószám: 677913314-1-42 továbbiakban, mint Üzemeltető kizárólagos tulajdona. A jelen honlap minden tartalmi eleme részben vagy egészében szerzői jogvédelem alá esik, amelyhez fűződő jogok felett az Üzemeltető rendelkezik. A honlap tartalmát csak az Üzemeltető írásbeli engedélye alapján lehet felhasználni. A jelen honlap bármilyen tartalmi elemének részbeni vagy egészében való, engedély nélküli felhasználása jogi eljárást von maga után.

6.3 Mindent megteszünk a honlapon található információk pontosságának és teljességének biztosítása érdekében, a tőlünk elvárható gondossággal járunk el a honlap karbantartása érdekében, azonban nem vállalunk felelősséget a honlapon található adatok, információk esetleges pontatlanságából és / vagy hiányosságából és / vagy időszerűségéből eredő bárminemű kárért.

6.4 Az Üzemeltető a jelen Általános Használati Feltételek módosításának jogát fenntartja. Az Általános Használati Feltételek és az esetleges újabb információk áttekintése érdekében rendszeresen látogassa ezt az oldalt.

7. Fejezet: Szerződésszegés, vita, a felek közötti egyeztetés

7.1. Szerződő Felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni minden olyan tényről, amely a szerződésszerű teljesítést veszélyezteti, vagy gátolja.

8.. Jogviták

8.1 Megbízó és Megbízott megállapodnak, hogy a közöttük felmerülő vitás kérdéseket tárgyalásos úton rendezik, ennek eredménytelensége esetén a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. előírásainak megfelelően járnak el.

8.2 Amennyiben a Felek jogi vagy szakmai állásfoglalást kérnek egy adott tevékenységgel kapcsolatban, ennek az állásfoglalásnak a költségeit az a Fél viseli, akinek a véleményét az állásfoglalás cáfolta. A szakértőt a Felek közösen jelölik ki.

9. Fejezet: Jelen szerződés módosítása

A szerződés mindennemű módosítása a Felek közös megegyezése és egyetértése alapján kizárólag írásban lehetséges. A szóbeli megállapodások csak írásos megerősítés után válnak érvényessé.

810 Fejezet: Jelen szerződés hatálya, felmondása, megszűnése lezárása

10.1. Az egyedi szerződés hatályáról, határozott vagy határozatlan idejű jellegéről Felek a szerződésben rendelkeznek.

10.2. A szerződés megszűnik a felek kölcsönös szerződésszerű teljesítésével vagy az esetleg kikötött időtartam lejártával.

10.3. A szerződés a teljesítése nélkül is megszűnik, ha – valamelyik fél a szerződést felmondja; – bármelyik fél jogi személy megszűnik.

10.4. A Szerződést a felek írásban bármikor, indokolás nélkül rendes felmondással megszüntethetik. A feleknek a már teljesített feladatokkal el kell számolni egymással.

10.5. A Megbízó jogosult rendkívüli és azonnali felmondással a szerződéstől írásban elállni, amennyiben nyilvánvalóvá válik, hogy a Megbízott a jelen szerződést 30 napon túli késedelemmel, vagy egyáltalán nem, vagy nem szerződésszerűen tudja csak teljesíteni.

10.6. A Megbízott jogosult rendkívüli és azonnali felmondással a szerződéstől írásban elállni, amennyiben az esedékes megbízási díjat és/vagy költségszámlákat 30 napon túl sem fizeti ki a Megbízó. Ilyen esetben a Megbízott kérheti a felmondásig keletkezett kiadásainak megfizetését a Megbízótól.

10.7. Megbízó a Szerződés felmondása esetén csak az addig elvégzett és átadott munkák kifizetésére kötelezhető.

10.8. A szerződés bármely módon történő megszűnésekor a feleknek el kell számolniuk egymással.